Z63.4 - Forsvinning og død av familiemedlem | Turquoise Health MS-DRG Manual (2023)

DRG-kartleggingsregler for Z63.4

Diagnosekoder er det første trinnet i DRG-kartleggingsprosessen.

Pasientens primære diagnosekode er den viktigste. Forutsatt at pasientens primære diagnosekode er Z63.4, se i listen nedenfor for å se hvilken MDCs "Tildeling av diagnosekoder" som er først. Det er MDC som pasienten vil bli gruppert i.

Derfra, sjekk underseksjonene av MDC som er oppført. Pasienten vil bli kartlagt i den første underseksjonen der behandlingen utført på pasienten oppfyller de oppførte kravene i den underseksjonen.

DRG-grupperingsregler justeres hvert år, så sørg for å sjekke reglene for regnskapsåret for pasientens utskrivningsdato.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 31/08/2023

Views: 5677

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.